Introductie

De meeste landen hebben een vrij uitgebreide wetgeving voor chemische gevaren te identificeren en om hun gebruik te controleren als ze mogelijk kunnen maken aan de menselijke gezondheid en het milieu risico ontwikkeld. De wetgeving gaat ervan uit dat consumenten of leden van het publiek lopen meer risico omdat ze vaak minder opgeleid over de gevaren van de producten die ze gebruiken om zijn (doe-het-zelf mensen vallen ook in die categorie). Het veronderstelt ook dat, terwijl professionele gebruikers zijn potentieel blootgesteld aan lijm ingrediënten van regelmatig gebruik, ze de neiging om beter opgeleide en dus meer kans om de nodige voorzorgsmaatregelen te volgen.

CLP picto 230Juiste etikettering van lijm en kit verpakking is ook een wettelijke verplichting, en fabrikanten gaan meestal verder dan het vereiste minimum om een veilig gebruik van hun producten, alsmede de klanttevredenheid te waarborgen. Bijvoorbeeld, de Europese CLP-verordening (EG) nr 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels biedt CLP pictogrammen en bijbehor codes betekenis gericht op het waarschuwen over mogelijke risico's en gevaren.

Voor de hand liggende redenen, wanneer de fabrikanten hebben de keuze tussen twee zelfklevende ingrediënten die even goed zijn, zullen zij het minder gevaarlijk en minder duur te selecteren. Echter, als men duurder of als de gevarenklasse hoger is, is het noodzakelijk om een compromis te overwegen. Daarom is de aanwezigheid van een gevaarlijke stof terug te vinden op de veiligheid van informatie van het label, of in het product veiligheidsinformatieblad (niet aan de consument verstrekt, in tegenstelling tot professionele gebruikers, maar beschikbaar op het internet), kan het noodzakelijk zijn, hetzij voor prestaties van het product of voor kostenoverwegingen.

Wat betreft kleefstoffen en afdichtingsmiddelen, een aantal van de best presterende zijn zeer reactief en bevatten organische oplosmiddelen, die gekoppeld zijn aan specifieke gevaren. Daarom is het veilig gebruik ervan vereist een minimale kennis van deze gevaren en de te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik.

Sommigen beweren dat de beste voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat het gebruik van producten die gevaarlijke stoffen, met name die welke zijn ingedeeld als kankerverwekkend, giftig voor de voortplanting, mutageen of persistent in het milieu. Gezien de huidige stand van de technologie, zullen ze waarschijnlijk worden teleurgesteld door de resultaten die zij zullen krijgen, tenzij het gebruik niet is veeleisend.

Anderen kunnen ook stellen dat de meest milieuvriendelijke lijm of kit zijn die zijn afgeleid van de natuur zonder veel vorm van chemische transformatie. Dat kan waar zijn voor sommige toepassingen, zoals Arabische gom gom voor etiketten, maar de algehele prestaties trade-off kan anders werken in de praktijk. Er zijn maar weinig levenscyclusanalyse studies die dergelijke vergelijkingen zou maken op basis van feitelijke gegevens.

Gelukkig zijn de meeste van de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij het gebruik van lijm en kit zijn gezond verstand:

  1. Lees aandachtig voordat de door de fabrikanten op het etiket informatie gebruiken
  2. In geval van twijfel, vraag de verkoper of neem contact op met de fabrikant via het telefoonnummer in het algemeen op het etiket
  3. Professionele gebruikers moeten altijd lezen en begrijpen van het product veiligheidsinformatieblad (de zogenaamde Material Safety Data Sheet of MSDS in Noord-Amerika)
  4. Gebruik nooit lijm op een niet-beoogd gebruik
  5. In het bijzonder moet lijm of kit nooit in aanraking met de huid of voedsel, of anderszins ingenomen tenzij specifiek bestemd zijn voor contact met de huid of goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen (ex. Arabische gom) of medische toepassingen (vb.: tandheelkundige lijmen, bh of ondergoed zelfklevers, zelfklevende bandage)

 

Algemene veiligheidsmaatregelen

 

Brand / explosie

Substitutie van gechloreerde oplosmiddelen (die weinig gevaar brand hebben) door andere organische oplosmiddelen is het risico op brand en / of explosie verhoogd. Om het risico (vooral met spuitbussen) verlagen:

  • Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied
  • Vermijd vonken of open vuur
  • Liever minder vluchtige oplosmiddelen als er een keuze

 

Inademing Blootstelling

Organische oplosmiddelen (aceton, spiritus of methanol, terpentine, enz.) zijn soms een noodzakelijk ingrediënt lijm of nodig zijn voor het voorafgaand reinigen, of vegen overtollige lijm.

De meeste oplosmiddelen die vandaag gebruikt worden hebben een lage toxiciteit, maar als de blootstelling wordt verlengd, de ventilatie onvoldoende is of als de damp concentratie hoog is, kunnen sommige mensen beginnen steeds duizelig of misselijk gevoel vooral als de geur van oplosmiddel is sterk.

Stoppen met werken onmiddellijk en ventileer de ruimte.

 

Blootstelling van de huid

Tenzij werken met kleine hoeveelheden lijm, handschoenen en beschermende bril is nodig omdat lijm niet gemakkelijk kan worden verwijderd door vegen of door wassen met water.

Elk spoor van organisch oplosmiddel gebaseerde of oplosmiddelvrije lijm met de huid moet worden geveegd met behulp van een doek of watten geïmpregneerd met oplosmiddel en daarna gewassen met water en zeep. Toepassing van een huid lotion kan nodig zijn om de huid vetlaag herstellen. Deze site biedt tips over hoe om plakkerige resten met behulp van algemeen beschikbare artikelen zoals pindakaas en tandpasta te verwijderen:

http://tipnut.com/25-helpful-items-to-remove-sticky-adhesive-goo/

Toevallig contact lijm met het oog (vooral lijmen die reageren met vocht, zoals cyanoacrylaten en reactieve polyurethanen) kan zeer gevaarlijk zijn en medische hulp moet onmiddellijk worden gezocht.
Voor incidenteel gebruik en delicaat werk latex handschoenen, of eenmalig gebruik polyethyleenhandschoenen van het type dat wordt gebruikt voor het schilderen banen, zijn meestal voldoende. Voor zwaardere werk de volgende compatibiliteitstabel rekening moet worden gehouden (overgenomen uit Ansell Chemical Resistance Guide, 7e editie).


Handschoen Type en Common Solvent gebruik

*Limited service

* Beperkte dienstverlening

VG= Very GoodZG

ZG = Zeer goed

G= Good

G = Goed

F=FairEE E

E = Eerlijk

P=Poor (not recommended)S 

S = Slecht (niet aanbevolen)

Solvent Solvent

Neoprene Neopreen

Natural Latex Natuurlijke latex
or Rubber
of Rubber

Butyl Butyl

Nitrile Latex Nitril Latex

Acetone Aceton

G G

VG ZG

VG ZG

P S

*Ethyl Acetate * Ethylacetaat

G G

F E

G G

F E

Ethanol Ethanol

(denatured alcohol) (Gedenatureerde alcohol)

VG ZG

VG ZG

VG ZG

VG ZG

Gasoline/Petrol Benzine / Benzine

(Unleaded) (Loodvrij)

G G

P S

F E

VG ZG

Hexane Hexaan

F E

P S

P S

VG ZG

Isopropanol Isopropanol

(isopropyl alcohol) (Isopropylalcohol)

VG ZG

VG ZG

VG VG

VG ZG

Lacquer Thinner Verfverdunner

G G

F E

F E

P S

Methanol Methanol

(methyl alcohol, (Methylalcohol,

methylated spirit) brandspiritus)

VG ZG

VG ZG

VG ZG

VG ZG

Turpentine Terpentijn

G G

F E

F E

VG ZG

White Spirit White Spirit

(aliphatic naphtha) (Alifatische nafta)

VG VG

F E

F E

VG ZG

*Xylene * Xyleen

P S

P S

P S

F E

 

Milieublootstelling

Ongebruikte lijmen moet worden gegeven in de originele verpakking van chemische afval inzamelpunten.
Gezien de noodzaak om vluchtige organische stoffen (VOS)-uitstoot in de atmosfeer, moet op basis van water of oplosmiddelvrije lijmen de voorkeur, tenzij vereist door een specifieke prestatie behoefte.